Husordensregler

1. Alminnelige ordensregler

Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruken av leiligheten og fellesarealene. De skal bidra til å fremme miljø og trivsel i bo området.

Som leietaker hos oss er du ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Husordensreglene er en del av leiekontrakten.

Vi legger stor vekt på at det skal være trygt og hyggelig å bo hos oss. Derfor er det viktig at reglene overholdes. Vi er opptatt av HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som betyr et sikkert og trygt bomiljø. Hjelp oss med dette du også.

Leietaker plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Klager på brudd på husordensreglene skal skje skriftlig til forvalter.

Leietaker må erstatte all skade enten den er selvforskylt eller skyldes leietakers husstand eller andre som leietaker gir adgang til boligen eller eiendommen.

Husordensreglene inngår som en del av husleiekontrakten og et brudd på reglene er et brudd på den inngåtte leiekontrakt og kan medføre oppsigelse.

Oppbevaring - eller bruk av narkotiske stoffer anses som vesentlig mislighold og medfører heving av leieforholdet med umiddelbar fraflytting.

1.1 YTRE ORDEN

1.  Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler, ski, kjelker, møbler, kasser, sekker eller
annet ved innkjørsel, felles korridor, trappekjeller eller loftsrom.
Rømningsveier skal holdes fri. Etterlatte eiendeler kan fjernes for eiers regning og risiko.

2. Avfall pakkes inn og legges i anviste søppelbeholdere.

3. Det må ikke legges ut mat til duer/fugler.

4. Lufting, risting eller banking av tøy, sengeklær eller tepper må ikke skje fra vindu eller balkong. Synlig tørking av tøy over gelenderhøyde på balkongen må unngås.
Balkonger skal holdes i orden.

5. Ingen form for grilling er tillatt på balkongene.

6. Det er forbudt å sette opp plakater, skilter, antenner, parabol, utvendig hengende balkongkasser, flaggstenger, markiser m.v. utendørs, uten utleiers skriftlige tillatelse.

7. Navneskilt til hovedinngang og postkasse skal være av felles standard. Dersom leietaker ikke har slike skilt, blir disse bestilt av utleier og belastet leietaker.

8. Ekstralås og sikkerhetslenke kan bare settes opp etter godkjennelse av utleier. Hvor ekstralås er montert, blir eventuelle mer omkostninger for å få tilgang til leiligheten belastet leietaker. Dersom man mister nøkkel til leilighet eller
inngangsdør eller annen utlevert nøkkel, må denne erstattes av leietaker. Dette må umiddelbart meldes til utleier slik at sylinder kan skiftes. Leietaker må selv betale for det arbeid dette medfører og sylinder(e) m/ nøkler koster.

9. Dører til loft skal alltid være låst. Inngangsdørene holdes låst hele døgnet.

10. Det må ikke oppbevares verdisaker i boder. Utleier vil under ingen omstendighet stå ansvarlig for tap av verdisaker eller annet som står oppbevart i bod

1.2 FELLES ROM

11. Vaskeriene benyttes av leieboere etter tur og ifølge ordensregler slik fastsatt i
instruks. Instruks for bruk av maskinene må følges nøye. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn gårdens beboere. Enhver som bruker vaskeriene plikter å holde orden. Ferdigvasket tøy må ikke bli liggende i vaskeriet.

12. Særlig aktsomhet må utvises ved bruk av heis og annet teknisk utstyr.

13. Utvendige og innvendige fellesarealer må ikke benyttes som oppstillingsplass eller
lagerplass for leietakers eiendeler, utover de leiearealer som er spesielt avsatt til formålet. Utleier er ikke ansvarlig for etterlatte eiendeler. Disse vil bli fjernet for leietakers regning og risiko.

1.3 INDRE ORDEN

14. Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 06.00. Musikkøvelser eller
musikkundervisning er ikke tillatt. Det samme gjelder bruk av støyende maskiner som for eksempel vaskemaskin, støvsuger, verktøy ol. Høyttalere skal ikke stå på gulvet og må innstilles slik at de ikke sjenerer naboene. Leietaker har det fulle ansvar for sine gjester. Har man besøk som kan være til sjenanse for andre, skal naboer varsles i god tid. Et slikt varsel tillater allikevel ikke høy musikk eller annen uro i bygget utover tidsrommet som nevnt over.

15. Det er ikke tillatt dyrehold i boligen. Leietakere som mener de kan kreve å holde dyr etter husleieloven § 5-2, skal søke utleier om tillatelse før dyr anbringes i boligen. Dersom det gis dispensasjon til dyrehold, er det en forutsetning at dette ikke må være til sjenanse for øvrige beboere. Ved klager, kan utleier trekke tillatelsen tilbake og forlange dyret fjernet.

16. Det er viktig å være klar over at leietaker har det fulle innvendige vedlikeholdsansvar for leiligheten. Dette er detaljert beskrevet i leiekontrakten under ”leietakers vedlikeholdsplikt”. Dog plikter leietaker straks og uten ugrunnet opphold å melde fra om enhver skade som må utbedres. Alt arbeid som utføres skal kontrolleres og godkjennes av utleier

17. For å unngå unødvendige utgifter til vedlikehold, skal maleri list benyttes ved  oppheng av bilder og lignende, der slikt forefinnes. Nødvendige kroker besørger leietager selv. I leilighetene må hyller, speil og andre større gjenstander ikke festes til veggen uten utleiers godkjennelse. Hulltaking i flislagte flater er IKKE tillatt.

18. Tapetsering og maling er ikke tillatt, uten utleiers samtykke. Det må ikke brukes vaskemidler som ødelegger maling og lakkering, og laminatgulv må ikke vaskes med vann.

19. Til radio / TV må det kun benyttes godkjent apparatkabel.

20. Utleier har når som helst rett til å foreta de reparasjoner og den oppussing som finnes påkrevet til eiendommens forsvarlige vedlikehold.

21. Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. I klosettet må det ikke kastes uvedkommende ting og må ikke benyttes slik at det kan føre til forstoppelse av eller skade på felles avløp. Leietaker blir selv ansvarlig for alle kostnader som tilkommer som følge av brudd på denne bestemmelse.

22. Utleier (eventuelt ved forvalter) har ifølge husleieloven og så vidt mulig etter avtale med leietaker og med rimelig varsel, rett til å få adgang til leiligheten ved
besiktigelser, ved for eksempel vannskader- og eller lekkasjer.

23. Ulovelig oppbevaring av narkotiske stoffer medfører oppsigelse av leiekontrakten.

24. Leietakere plikter å overholde branninstrukser. Der det er installert brannvarslingsanlegg koblet opp mot brannvesenet, kan leietaker bli viderefakturert for utrykningsgebyret fra Oslo Brann og redningsetat, dersom vedkommende forårsaker falsk utrykning fra brannvesenet.

1.4 RØYKING

25. Det er ikke tillatt å røyke i leilighetene. Det er heller ikke tillatt å røyke i heis, trappeoppganger og ellers anviste fellesarealer. Røyking på balkonger må kun skje dersom det ikke plager øvrige beboere.

Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo