Bolig

Dokumenter og linker

Her kan du finne informasjon og linker til dokumenter:

Husordensregler for Svill Eiendom
Branninnstruks
Søknadskjema
Ofte stilte spørsmål

Er du interessert i å leie bolig eller har vært på visning kan du laste ned og bruke vårt digitale Søknadsskjema. Vi anbefaler du bruker Acrobat reader for å fylle ut å signere digitalt. Ønsker du å avtale visning for en spesifikk eiendom kan du kontakte vår vaktmester for en avtale.

Vi benytter forvaltningsportalen hybel.no for utleie og økonomisk forvaltning i vår boligportefølje. Leietakere bes registere en egen brukerprofil på hybel.no. Man vil da bl.a få tilgang til leiekontrakt, oversikt over innbetalinger og all kommunikasjon med utleier.

Dersom du lurer på noe og ikke finner informasjonen her så ta kontakt. Se gjerne på ofte stilte spørsmål der vi kanskje svarer på det du lurer på.

Viktige betingelser i leiekontrakten:

Leiekontrakter inngås med varighet på 3 år. Hovedregel er boplikt det første året, deretter 3 mnd oppsigelsesfrist. Tidligste tidspunkt for å sende oppsigelse er etter 9 mnd, dvs utflytting etter 12 mnd. Depositum skal tilsvare 3 måneders leie (garanti for depositum godkjennes ikke.) Inventar medfølger ikke, hvitevarer kan inkluderes om ønskelig. Det er krav om egen innboforsikring. Husordensreglene er en del av leiekontrakten. Leietaker har innvendig vedlikeholdsplikt (husleielovens §5-3)

Næringseiendom

Svill Eiendom utvikler, forvalter og leier ut flere næringseiendommer i Oslo. Vi er opptatt av at våre eiendommer skal ha en god driftsmessig og teknisk kvalitet. Det er utarbeidet instrukser for hvordan eiendommene skal benyttes. Alle instruksene er generelle og veiledende, og ved eventuelle motstridende formuleringer/bestemmelser vil leiekontrakten gå foran.

Svill Eiendom administrerer og drifter sine eiendommer gjennom selskapets eget personell. Økonomisk forvaltning håndteres av selskapet Newsec Basale AS.

Brannvern

Svill Eiendom AS har branntegninger for alle eiendommer. Disse viser brannskiller og seksjoneringen i bygget. Ved eventuelle ombygginger er den enkelte leietaker ansvarlig for at disse brannskillene ikke endres eller brytes. Eventuelle arbeider som kommer i konflikt med disse brannskillene skal alltid avklares med gårdeier før endringer gjøres. Du kan laste ned vår Branninnstruks.

Alle leietakere har fått en leietakermappe hvor branninnstruksen er en del av mappen. Hvis du allikevel skulle mangle, er det bare å ta kontakt med brannvernleder fra Firesafe eller driftsavdelingen.


GJØR DEG KJENT MED:

•Brannalarmanlegg
•Rømningsveier og utganger, sørg for at disse er frie for hindringer.
•Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange.
•Hvor nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere er.

VED ET HVERT BRANNTILLØP SKAL DU:

1. VARSLE – Ved brann, varsle brannvesenet umiddelbart på telefon 110.
2. REDDE – Evakuer bygningen.
3. SLUKKE – Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Lukk alle dører og vinduer.

Svill Eiendom bruker en representant fra Firesafe som brannvernleder for alle bygg. Leietaker har også egne brannansvarlige som følges opp av Firesafe og deres brannvernleder.

Svill Eiendom arrangerer brannøvelser årlig for leietakerne via sin brannvernleder fra Firesafe. Alle våre bygninger er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Serviceavtaler er inngått på alle anlegg. Alle bygninger er utstyrt med lovpålagt slukkeutstyr. Dette sjekkes jevnlig av driftspersonell men det foretas også lovpålagt årskontroll av eksternt firma.

Ordensregler

1. Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere og til naboer slik at disse ikke sjeneres og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger vaktmester/ forretningsfører gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger.

2. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.

3. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.

4. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Om alarm utløses ved uhell skal avtalte varslingsrutiner følges. Normalt skal vaktselskap varsles umiddelbart for å forhindre utrykning.

5. Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med av-/pålessing, må forholdet avklares med vaktmester/ forretningsfører. Disse vil for øvrig gi nærmere retningslinjer for bruk av fellesarealet.

6. Søppel og avfall skal anbringes i / på dertil anvist rom/ plass. Leietaker må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Leietaker må alltid selv på egen bekostning fjerne “unormalt” avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m. Vaktmester/forretningsfører kan etter avtale fjerne slikt avfall på leietakers bekostning.

7. Legger leietaker merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter. Det tas forbehold om endring av husordensreglene.

Krav om internkontroll

Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

Svill Eiendom AS gjennomgår hvert år sine eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er brannøvelser/opplæring, og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leid areal er, om ikke annet er avtalt, leietakers ansvar.

Profilering og skilting

Innvendig og utvendig skilting/reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene godkjennes av utleier før arbeidene/ tiltakene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å framlegge for utleier tegning/foto som viser plassering/omfang med angivelse av utforming, farge mv.

Kostnader forbundet med skilting/reklame, samt kostnadene med nedtaking og reparasjon av eventuelle skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker.

Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo